Anna Goljan-Sitek

Rzeczoznawca majątkowy
tel. 502 278 486
a.goljansitek@gmail.com

Anna Goljan-Sitek


Rzeczoznawca majątkowy


tel. 502 278 486
a.goljansitek@gmail.com

Zakres moich usług

Wycena nieruchomości jest postępowaniem, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Oferuję usługi wyceny:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działek budowlanych, rekreacyjnych, przemysłowych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych, lokali użytkowych
 • nieruchomości budynkowych
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości leśnych
 • ograniczonych praw rzeczowych - spółdzielczych własnościowych praw do lokali, służebności
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu
 • nieruchomości komercyjnych - przemysłowych, biurowych, handlowych, magazynowych i innych

Wyceny nieruchomości dokonywane są dla następujących celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • kupna-sprzedaży lub zamiany nieruchomości,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 • ustalenia wymiaru podatku od spadku lub darowizn i innych podatków,
 • podziału majątku,
 • zniesienia współwłasności,
 • wniesienia aportu,
 • wywłaszczeń i odszkodowań,
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich z tytułu:
  • podziału nieruchomości,
  • scalenia i podziału nieruchomości,
  • budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 • i innych

Zajmuję się także doradztwem związanym z rynkiem nieruchomości, w tym:

 • analizą rynku nieruchomości
 • analizą opłacalności inwestycji
 • analizą stanu prawnego nieruchomości i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwem inwestycyjnym w zakresie nieruchomości